Aviso legal

LEI DOS SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN (LSSI)

MENINO MNORREU responsábel da páxina web, en diante RESPONSÁBEL, pon a disposición dos usuarios este documento, con o que pretende dar cumprimento ás obrigas previstas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSICE), así como informar a todos os usuarios do sitio web sobre as condicións de uso.

Calquera persoa que acceda a este sitio web asume a función de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento estrito das disposicións aquí establecidas, así como de calquera outra disposición legal que resulte de aplicación.

MENINO MORREU resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer na páxina web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación na páxina web de MENINO MORREU.

1. Datos identificativos

Razón social: Ángel Pineda Mariño
Nome comercial:Menino Morreu
CIF: 31718532z
Enderezo: Travesía de San Xoán, 11, 1 (15002) A Coruña.
Correo electrónico: info@meninomorreu.com

2. Obxecto

A través do Sitio Web, ofrecemos aos Usuarios a posibilidade de acceder a información sobre os nosos servizos.

3. Privacidade e tratamento de datos

Cando sexa necesario facilitar datos persoais para acceder a determinados contidos ou servizos, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A empresa dará a ditos datos o tratamento automatizado correspondente segundo a súa natureza ou finalidade, nos termos sinalados no apartado de Política de Privacidade.

4. Propiedade industrial e intelectual

O Usuario recoñece e acepta que todos os contidos que se amosen no Espazo Web e en especial, deseños, textos, imaxes, logotipos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas, ou calquera outro signo susceptible de uso industrial e/ou Comercial. están suxeitos aos dereitos de Propiedade Intelectual e de todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outro elemento inserido na páxina, que son propiedade exclusiva da empresa e/ou de terceiros. , que teñen o dereito exclusivo de utilizalos en tráfico económico. Polo tanto, o Usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar, transformar ou modificar publicamente tales contidos, mantendo indemne á empresa de calquera reclamación derivada do incumprimento de tales obrigas. En ningún caso o acceso ao Espazo Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos, salvo que se indique expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais de Uso do Espazo Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de uso, RRHH, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Espazo Web e/ou dos seus Contidos distinto dos expresamente aquí previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereito estará suxeito á autorización previa e expresa expresamente outorgada para tal fin pola empresa ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas informáticos, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste Espazo, así como o propio Espazo no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación sobre propiedade intelectual. A empresa é propietaria dos elementos que conforman o deseño gráfico do Espazo Web, dos menús, botóns de navegación, do código HTML, dos textos, imaxes, texturas, gráficos e de calquera outro contido do Espazo Web ou, en todo caso, dispón da correspondente autorización para o uso dos ditos elementos. O contido proporcionado no Espazo Web non poderá ser reproducido total ou parcialmente, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en calquera forma ou en ningún medio, salvo autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

Así mesmo, fica prohibido suprimir, eludir e/ou manipular o “copyright” así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismo de información que poidan incluír os contidos. O Usuario deste Espazo Web comprométese a respectar os dereitos enunciados e evitar calquera acción que poida prexudicalos, reservándose en todo caso a empresa o exercicio de cantos medios ou accións legais lle correspondan en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial. .

5. Obrigas e responsabilidades do usuario do espazo web

O Usuario comprométese a:

 1. Facer un uso axeitado e lícito do Espazo Web, así como dos contidos e servizos, de acordo con: (i) a lexislación aplicábel en cada momento; (ii) as Condicións Xerais de Uso do Espazo Web; (iii) a moral e os bos costumes xeralmente aceptados e (iv) a orde pública.
 2. Dispón de todos os medios e requisitos técnicos necesarios para acceder ao Espazo Web.
 3. Facilitar información veraz cubrindo os formularios contidos no Espazo Web cos seus datos persoais e mantelos actualizados en todo momento para que responda, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsábel das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause á empresa ou a terceiros a información facilitada.

Sen prexuízo do disposto no apartado anterior, o Usuario tamén deberá absterse de:

 1. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do Espazo Web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal uso dos servizos ou documentos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera ordenador.
 2. Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do Espazo Web, sen cumprir as condicións exixidas para tal acceso.
 3. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do Espazo Web, dos seus provedores ou de terceiros.
 4. Introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico susceptíbel de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da empresa, provedores ou terceiros.
 5. Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos da empresa, provedores alleos e outros Usuarios.
 6. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso público a través de calquera forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, salvo que se conte con a autorización do titular dos correspondentes dereitos ou estea legalmente permitido.
 1. Eliminar, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos da empresa ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que se poida inserir no contido. .
 2. Obter e tratar de obter os contidos mediante medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxeran á súa disposición para o efecto ou fosen expresamente indicados nas páxinas web onde se atope o contido ou, en xeral, de aqueles que se utilicen habitualmente en Internet porque non supoñan risco de dano ou inhabilitación do Espazo Web e/ou dos contidos.

En particular, e a título simplemente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros información, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material que:

 • De calquera xeito sexa contrario, menospreze ou vulnere os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación vixente
 • Induza, incite ou promova a delincuencia, denigración. , accións difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública
 • Inducir, incitar ou promover accións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición
 • Incorporar, poñer a disposición ou permitir o acceso a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos criminal, violento, ofensivo, daniño, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública. Inducir ou pode inducir un estado inaceptábel de ansiedade ou medo
 • Inducir ou incitar a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou prexudiciais para a saúde e o equilibrio mental
 • Está protexido pola lexislación de protección intelectual ou industrial correspondente á sociedade ou a terceiros sen que fose autorizado o uso que se pretende autorizar
 • É contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á imaxe das persoas
 • Constitúe calquera tipo de publicidade
 • Inclúe calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento das o Espazo Web.

Se para acceder a algún dos servizos e/ou contidos do Espazo Web se lle facilita un contrasinal, está obrigado a utilizalo con dilixencia, gardándoo en segredo en todo momento. En consecuencia, será responsábel da súa adecuada custodia e confidencialidade, comprometéndose a non cederllo a terceiros, de forma temporal ou permanente, nin a permitir o acceso aos citados servizos e/ou contidos por parte de persoas alleas. Así mesmo, está obrigado a comunicar á empresa calquera feito que poida implicar un uso indebido do seu contrasinal, como, a título enunciativo, o seu roubo, extravío ou acceso non autorizado, para proceder á súa inmediata cancelación. En consecuencia, mentres non se realice a notificación previa, a empresa quedará exenta de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido do seu contrasinal, sendo a súa responsabilidade por calquera uso ilícito dos contidos e/ou servizos do Espazo Web por parte de calquera terceiro ilexítimo. No caso de incumprir por neglixencia ou dolo algunha das obrigas establecidas nestas Condicións Xerais de Uso, será responsábel de todos os danos e prexuízos que puidesen derivarse para a empresa de tal incumprimento.

 6. Responsabilidades

Non se garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas na web que poidan verse impedidos, obstaculizados ou interrompidos por factores ou circunstancias alleas á súa vontade. Non se fai responsábel das decisións que se poidan tomar como consecuencia do acceso aos contidos ou á información ofrecida.

O servizo poderá verse interrompido, ou a relacióncon o Usuario inmediatamente resolta, se detectarmos que un uso do seu Espazo Web, ou dalgún dos servizos nel ofrecidos, é contrario ás presentes Condicións Xerais de Uso. Non Somos responsábeis de danos e perdas, reclamacións ou gastos derivados do uso do Espazo Web.

Só será responsábel de eliminar, coa maior brevidade posible, os contidos que poidan ocasionar tales danos, sempre que se notifique. En particular, non seremos responsábeis dos danos e prexuízos que poidan derivarse, entre outros, de:

1.Interferencias, interrupcións, avarías, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, causadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea á vontade do sistema electrónico. empresa.

 1. Intrusións ilexítimas mediante o uso de programas maliciosos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, como virus informáticos ou calquera outro.
 2. Abuso indebido ou inadecuado do Espazo Web.
 3. Erros de seguridade ou de navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións desactualizadas do mesmo. O administrador do espazo web resérvase o dereito a retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente no espazo web.

A empresa exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera índole que poidan deberse ao mal uso dos servizos dispoñibles e utilizados de xeito gratuíto polos Usuarios do Espazo Web. Así mesmo, queda exonerado de calquera responsabilidade polo contido e información que se poida recibir como consecuencia dos formularios de recollida de datos, sendo o mesmo só para a prestación dos servizos de consultas e dúbidas. Por outra banda, en caso de causar danos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, poderá ser reclamado ao Usuario os danos ocasionados.

Vostede manterá á empresa indemne de calquera dano derivado de reclamacións, accións ou demandas de terceiros como consecuencia do seu acceso ou uso do Espazo Web. Así mesmo, está obrigado a indemnizar por calquera dano derivado do seu uso de “robots”, “arañas”, “crawlers” ou ferramentas similares empregadas para recoller ou extraer datos ou calquera outra acción pola súa parte que impoña unha carga irrazoábel.

sobre o funcionamento do espazo web.

7. Hiperenlaces

O Usuario comprométese a non reproducir de ningún xeito, nin sequera mediante hipervínculo, o Espazo Web, así como calquera dos seus contidos, salvo autorización expresa por escrito do responsábel do ficheiro.

O Espazo Web poderá incluír ligazóns a outros espazos web, xestionados por terceiros,con o fin de facilitar o acceso do Usuario á información das empresas colaboradoras e/ou patrocinadoras. De conformidade con isto, a empresa non se fai responsábel do contido dos ditos Espazos Web, nin se atopa en posición de garante ou/ou de parte ofertante dos servizos e/ou informacións que se poidan ofrecer a terceiros a través de ligazóns de terceiros. .

Concédeselle ao Usuario un dereito limitado, revogábel e non exclusivo de crear ligazóns á páxina principal do Espazo Web exclusivamente para uso privado e non comercial. Os Espazos Web que inclúen unha ligazón ao noso Espazo Web (i) non poden falsear a súa relación nin afirmar que dita ligazón foi autorizada, nin incluír marcas, nomes, nomes comerciais, logotipos ou outros signos distintivos da nosa empresa; (ii) non poderá incluír contidos que poidan ser considerados de mal gusto, obscenos, ofensivos, polémicos, que inciten á violencia ou á discriminación por razón de sexo, raza ou relixión, contrarios á orde pública ou ilegais; (iii) non pode enlazar a ningunha páxina do Espazo Web que non sexa a páxina principal; (iv) deberá enlazar coa dirección do Espazo Web, sen permitir que o Espazo Web que realiza a ligazón reproduza o Espazo Web como parte do seu sitio web ou dentro dun dos seus “frames” ou cree un “navegador” en calquera dos páxinas do Espazo Web. A empresa poderá solicitar, en calquera momento, a eliminación de calquera ligazón ao Espazo Web, tras o cal deberá proceder inmediatamente á súa eliminación.

A empresa non pode controlar a información, contidos, produtos ou servizos proporcionados por outros Espazos Web que teñan establecido ligazóns ao Espazo Web.

8. Protección de datos

Para utilizar algúns dos Servizos, o Usuario deberá facilitar previamente determinados datos persoais. A empresa tratará automaticamente estes datos e aplicará as medidas de seguridade correspondentes, todo iso cumprindocon o RGPD, LOPDGDD e LSSI. O Usuario pode acceder á política seguida no tratamento de datos persoais, así como ao establecemento das finalidades previamente establecidas, nas condicións definidas na Política de Privacidade.

9. Cookies

A empresa resérvase o dereito de utilizar tecnoloxía “cookie” no Espazo Web, con o fin de recoñecelo como Usuario frecuente e personalizar o uso que faga do Espazo Web mediante a preselección do seu idioma, ou contido máis desexado ou específico.

As cookies recollen o enderezo IP do usuario, sendo Google o responsábel do tratamento desta información.

As cookies son ficheiros enviados a un navegador, a través dun servidor Web, para rexistrar a navegación do Usuario no Espazo Web, cando o Usuario permite a súa recepción. Se o desexa, pode configurar o seu navegador para que sexa notificado na pantalla da recepción de cookies e para evitar a instalación de cookies no seu disco duro. Consulta as instrucións e os manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Grazas ás cookies, é posible que o navegador do ordenador empregado polo Usuario sexa recoñecido para ofrecer contidos e ofrecer as preferencias de navegación ou publicidade do Usuario, aos perfís demográficos dos Usuarios así como para medir as visitas e os parámetros de tráfico. , controla o progreso e o número de entradas.

10. Declaracións e garantías

En xeral, os contidos e servizos ofrecidos no Espazo Web teñen carácter simplemente informativo. Polo tanto, ao ofrecelos, non se outorga ningunha garantía ou declaración en relación aos contidos e servizos ofrecidos no Espazo Web, incluíndo, a título enunciativo, garantías de licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude ou comercialización, salvo no na medida en que tales representacións e garantías non poidan ser excluídas pola lei.

11. Forza maior

A empresa non será responsábel en absoluto en caso de imposibilidade de prestar o servizo, se isto se debe a interrupcións prolongadas do subministro eléctrico, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os casos de forza maior ou caso fortuíto.

12. Resolución de controversias. Lei aplicábel e xurisdición

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia, as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do Responsábel da páxina web.

No suposto de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso será inexixíbel ou nula en virtude da lexislación aplicábel ou como consecuencia de resolución xudicial ou administrativa, a devandita inexecubilidade ou nulidade non fará inexecutábel ou nula estas Condicións Xerais de Uso no seu conxunto. . En tales casos, a empresa procederá a modificar ou substituír a dita estipulación por outra válida e executiva e que, na medida do posible, alcance o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.