Política de privacidade

1. Información para o usuario

MENINO MORREU, como Responsábel do Tratamento, infórmalle que, segundo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, (RGPD) e na L.O. 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), trataremos os seus datos tal e como recollemos nesta Política de Privacidade.

Nesta Política de Privacidade describimos como recompilamos os seus datos persoais e por que os recollemos, que facemos con eles, con quen os compartimos, como os protexemos e as súas opcións en relación ao tratamento dos seus datos persoais.

Esta Política aplícase ao tratamento dos seus datos persoais recollidos pola empresa para a prestación dos seus servizos. Se acepta as medidas desta Política, acepta que tratemos os seus datos persoais segundo se define nesta Política.

2. Contacto

Razón social: Ángel Pineda Mariño.
Nome comercial: Menino Morreu
CIF: 31718532
Enderezo: Travesía de San Xoán, 11, 1 (15002) A Coruña
Correo electrónico: info@meninomorreu.com

3. Principios chave

Sempre estivemos o compromiso de ofrecer os nosos servizos con o máis alto grao de calidade, o que inclúe o tratamento dos seus datos con seguridade e transparencia. Os nosos principios son:

 • Legalidade: só recolleremos os seus datos persoais para fins específicos, explícitos e lexítimos.
 • Minimización de datos: limitamos a recollida de datos persoais ao estritamente relevante e necesario para os fins para os que foron recollidos.
 • Limitación da finalidade: só recolleremos os seus datos persoais para os fins indicados e só segundo os seus desexos.
 • Precisión: manteremos a súa información persoal precisa e actualizada.
 • Seguridade dos datos: aplicamos as medidas técnicas e organizativas adecuadas proporcionais aos riscos para garantir que os seus datos non sufran danos, como a súa divulgación ou acceso non autorizado, destrución accidental ou ilegal ou perda ou alteración accidental e por calquera outra forma de tratamento ilícito. .
 • Acceso e rectificación: dispoñemos dos medios para que acceda ou rectifique os seus datos cando o considere oportuno.
 • Conservación: conservamos os seus datos persoais de forma legal e adecuada e só mentres sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Transferencias internacionais: cando se trate de que os seus datos se vaian transferir fóra da UE/EEE, estarán adecuadamente protexidos.
 • Terceiros: O acceso e cesión de datos persoais a terceiros realízase de acordo coas leis e normativas aplicábeis e coas garantías contractuais oportunas.
 • Marketing directo e cookies: Cumprimos a lexislación aplicábel en materia de publicidade e cookies.


4. Recollida e tratamento dos seus datos persoais

Os tipos de datos que se poden solicitar e tratar son:

 • Datos identificativos.

Tamén recollemos automaticamente datos sobre a súa visita ao noso sitio web tal e como se describe na política de cookies.

Sempre que solicitemos os seus datos persoais, informarémoslle claramente de que datos persoais recollemos e con que finalidade. En xeral, recompilamos e tratamos os seus datos persoais coa finalidade de:

 • Proporcionar información, servizos, produtos, información relevante e novidades do sector.
 • Envío de comunicacións.


5. Lexitimidade

De acordo coa normativa de protección de datos aplicábel, os seus datos persoais poderán ser tratados sempre que:

 • Nos dese o seu consentimento para os fins do tratamento. Por suposto, pode retirar o seu consentimento en calquera momento.
 • Por esixencia legal.
 • Porque existe un interese lexítimo que non se ve socavado polos seus dereitos de privacidade, como o envío de información comercial ben subscribindo o noso boletín informativo ou sendo cliente.
 • Porque é necesario para a prestación de calquera dos nosos servizos mediante unha relación contractual entre vostede e nós.


6. Comunicación de datos persoais

Os datos poden ser comunicados a empresas relacionadas con MENINO MORREU para a prestación dos distintos servizos como xestores de tratamento. A empresa non realizará cesión ningunha, salvo por obriga legal.

7. Os seus dereitos

En relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais, pode poñerse en contacto connosco en calquera momento para:

 • Acceder aos seus datos persoais e a calquera outra información indicada no artigo 15.1 do RGPD.
 • Rectificar os seus datos persoais que resulten inexactos ou incompletos segundo o artigo 16 do RGPD.
 • Eliminar os seus datos persoais segundo o artigo 17 do RGPD.
 • Limitar o tratamento dos seus datos persoais segundo o artigo 18 do RGPD.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos segundo o artigo 20 do RGPD.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais segundo o artigo 21 do RGPD.

Se concedeu o seu consentimento para unha finalidade específica, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Pode exercer estes dereitos enviando unha comunicación, motivada e acreditada, a info@meninomorreu.com

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente (www.aepd.es) se considerar que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

8. Información legal

Os requisitos desta Política complementan, e non substitúen, ningún outro requisito da lexislación de protección de datos aplicábel, que prevalecerá en todo caso.

Esta Política está suxeita a revisións periódicas e a empresa pode modificala en calquera momento. Cando isto ocorra, notificarémoslle calquera cambio e pedirémoslle reler a versión máis recente da nosa Política e confirmar a súa aceptación.